Adatvédelem - Webáruház

Fehér Krisztián weboldala
Fehér Krisztián weboldala
Tartalomhoz ugrás

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Fehér Krisztián Dezső egyéni vállalkozó jelen dokumentum útján tájékoztatást nyújt a feherkrisztian.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban „Vásárló”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa. Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a feherkrisztian.com adatvédelmi elveit illetően. Az adatvédelmi elvek úgy lettek kialakítva, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a General Data Protection Regulationnek, vagyis a GDPR-nak). Az adatvédelmi tájékoztató utoljára 2021. április 30-án frissült.

Az adatkezelőről és az adatfeldolgozóról

Az adatkezelőről
• Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
• Az adatkezelő pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
• A feherkrisztian.com adatkezelője Fehér Krisztián Dezső (feher.konyvek@gmail.com) egyéni vállalkozó, magyarországi lakos és magyar állampolgár (a továbbiakban: "Adatkezelő").

Fehér Krisztián Dezső
egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fóti út 73. 2. em. 2.
Adószám: 78959558-1-33
Nyilvántartási szám: 55829993
Telefon: +36 30 127 2082
E-mail cím: feher.konyvek@gmail.com

A feherkrisztian.com weboldal tárhelyszolgáltatója
one.com Group AB
Sweden
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Sweden

Org.no. 559205-2400
VAT-no. SE559205240001.
E-mail: support@one.com

I. Az adatkezelés célja és jogalapja

(1) Az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.  A megrendelések sikeres feldolgozásához és kezeléséhez az alábbi személyes adatok megadására és nyilvántartására van szükség:
  • Név
  • Cím
  • Telefonszám
  • Adószám (csak cég/vállalkozás esetén megadandó)
  • E-mail cím
  • bankszámlaszám (csak a sikeres megrendelések esetén lesz rögzítve, az esetleges pénzvisszatérítés esetére).

A fent felsorolt adatokat Adatkezelő kizárólag a rendelések sikeres feldolgozásának és dokumentálásának érdekében tárolja és kezeli saját informatikai rendszerében, Magyarországon.
Technikai és kötelező dokumentációs okokból a megrendelések adatait tartalmazó generált email-ek, kizárólag az Adatkezelő számára hozzáférhető módon, a weboldal tárhelyszolgáltatójának levelezőrendszerében ideiglenesen, valamint a Google levelezőrendszerében (Gmail) permanensen tárolódnak.
Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatokat a rendelések teljesítésén és dokumentálásán (visszakereshetőség biztosítása, bizonyíthatóság) kívül más célból nem kezel.

(2) Az adatkezelés célja a feherkrisztian.com weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának biztosítása és dokumentálása, figyelemmel arra, hogy a Vásárló személyes adatainak ismerete hiányában az Adatkezelő nem képes eleget tenni a távollévők között létrejött szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

(3) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása. A Vásárló a feherkrisztian.com weboldalon történő vásárlás és a kapcsolódó szállítás sikeres lebonyolításához szükséges megrendelési űrlap kitöltésével, valamint Adatkezelőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

(4) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

(5) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


II. Az adatkezelésre jogosult személyek

(7) A feherkrisztian.com weboldalon a Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag Adatkezelő jogosult.

(8) Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

(9) Az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló az e-mail címének megadásával egyben kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címre érkező levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.

(10) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

(11) Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.


III. Az adatkezelés időtartama

(12) A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a vásárlás tényét Adatkezelőnek dokumentálnia, igazolnia kell. Ezen adatoknak a vonatkozó törvényekben meghatározott időtartama előtti törlésére nincsen lehetőség.

(13) Az Adatkezelő - a (12) pontban foglalt eseten túl – köteles a Vásárló személyes adatait akkor is törölni, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint, ha (iv) a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

(14) Adatkezelő a feherkrisztian.com weboldalon a Vásárló által kezdeményezett, de ki nem fizetett (kizárólag előreutalás lehetséges) rendeléssel kapcsolatban keletkezett összes személyes adatot 2 munkanap után véglegesen törli, amennyiben a fizetés nem teljesül.

(15) Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.  

(16) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


IV. A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

(16) Vásárló a kezelt személyes adatokról tájékoztatást postai úton a 2120 Dunakeszi, Fóti út 73. 2. em. 2. címre küldött levéllel, vagy a feher.konyvek@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levél formájában kérhet. Az e-mailben küldött tájékoztatást az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárlónak a megrendelés(ek)ben megadott e-mail címéről küldik.

(17) Az adatkezelés tárgyában előterjesztett kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül köteles írásban tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

(18) A Vásárló jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Vásárló jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(19) Ha az Adatkezelő a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatni a Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. Amennyiben a Vásárló a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes bírósághoz fordulni, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni az alábbi elérhetőségek egyikén:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Székhely:1055 Budapest, Falk miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


(22) A Vásárló jogosult továbbá személyes adatának kezelése ellen tiltakozni
i.       ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ii.      ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
iii.     törvényben meghatározott egyéb esetben.

(23) Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja.

(24) Ha a Vásárló az Adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja, a Vásárló jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.


V. Adattovábbítás lehetősége

(25) Az Adatkezelő a feherkrisztian.com weboldalon keresztül értékesített termékek házhoz szállítása, kézbesítése érdekében igénybe veszi a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), valamint a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.) egyéb postai, futárpostai szolgáltatását. Ennek során az Adatkezelő kizárólag a kézbesítés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja a futárszolgálat számára.

(26) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

A kapcsolatfelvételről:
• Adatai eljuthatnak Adatkezelőhöz, ha Vásárló felveszi vele emailben a kapcsolatot, melyben személyes adatai is szerepelnek. Az Adatkezelő a tudomására jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezeli, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek a Vásárló hozzájárulása nélkül nem történhet meg.

A cookie-król
• Látogatása során cookie-kat kaphat a weboldalról; a cookie-fájlok arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt élményt.
A cookie-k típusai és funkciói: működéshez szükséges cookie-k - ezek a cookie-k alapvető weboldal-funkciók működéséhez szükségesek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Vásárlót megfelelő módon (a webáruház felületén történő megjelenítéssel) tájékoztatni.


Amennyiben támogatásra van szüksége
• Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a feherkrisztian.com adatkezelésével, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, írjon a feher.konyvek@gmail.com e-mail címre!

Jelen tájékoztató 2022.04.08. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos.
A tájékoztató rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
Vissza a tartalomhoz