Kódok - Fehér Krisztián honlapja

Fehér Krisztián weboldala
Fehér Krisztián weboldala
Tartalomhoz ugrás

Kódok

Ezen az oldalon a kiadványaimban található forráskódokkal, témákkal kapcsolatos esetleges javításokat, tippeket, kiadói megjegyzéseket lehet megtalálni.
Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven 1-2.rész

Objektumhivatkozások

Az 1. részben közölt példák kapcsán több visszajelzést kaptam, miszerint az egyes view-k hivatkozásait a kotlin forráskódban a fejlesztőkörnyezet nem tudja feloldani.
Mindenkit megnyugtatok, hogy ez nem a forráskód hibája. Az újabb kiadású Android Studio-k sajnos elég rapszodikusak tudnak lenni ebből a szempontból.
Az egyik módszer a gradle konfiguráció megváltoztatása, de én ezt nem javaslom, mert elavult megoldás.

A járhatóbb út a Kotlin forráskódban a findViewbyId függvény használata, amire elvileg Kotlin kódban nem lenne szükség (ez egy Java maradvány), de mégis szerencse, hogy elérhető, ugyanis így közvetlenül hivatkozhatunk a GUI XML-jében megadott ID-kra. A cast-olásra figyelni kell, tehát meg kell adni <> jelek között, hogy milyen típusú objektumról van szó.

Példa, Button objektumra történő hivatkozásra:

findViewById<Button>(R.id.btnUjraindit).setOnClickListener {
FirstRun = true
tavolsag = 0.0F
}

Fordítási hibák korábban jól működő kódokkal

Sajnos az újabb Android Studio kiadások olyan kódokba is belekötnek, amelyek korábban még tökéletesen működtek.

Például az alábbi sor régebben minden további nélkül működött:
mymanager?.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2000,0F, mylistener)

Mostanra azonban már csak így működik:
mymanager?.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2000,0F, mylistener as LocationListener )

A fordítási hibák még akkor is előfordulhatnak, ha következetesen egy régebbi SDK-t használunk például az Android 4.1-es 16-os API level SDK-ját.
Érdemes lehet új projekt keretén belül a régebbi könyvtárak támogatását beállítani.Direct2D programozás dióhéjban

Ehhez a kiadványhoz ajánlok egy kettős pufferelést megvalósító komplett forráskódot, ami sablonként is használható a hétköznapokban.

#include <windows.h>
#include <d2d1.h>
#include <d2d1helper.h>
#pragma comment(lib, "d2d1")
#include <time.h>

#define KEPERNYO_WIDTH 1900
#define KEPERNYO_HEIGHT 1000

ID2D1Factory* pD2DFactory = NULL;
ID2D1HwndRenderTarget* pRT = NULL;

D2D1_RECT_U terulet;
ID2D1Bitmap* memkeptarolo = NULL;
ID2D1BitmapRenderTarget *pD2D_offscreen_puffer = NULL;

#define HIBA_00 TEXT("Error:Program initialisation process.")
HINSTANCE hInstGlob;
int SajatiCmdShow;
char szClassName[] = "WindowsApp";
HWND Form1; //Ablak kezeloje

LRESULT CALLBACK WndProc0(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void D2D_rajzolas(ID2D1HwndRenderTarget* pRT);

void create_main_buffer(void);
void cleanup_main_buffer(void);
void swap_main_buffer(void);
int getrandom(int maxnum);

//*********************************
//A windows program belépési pontja
//*********************************
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
{
static TCHAR szAppName[] = TEXT("StdWinClassName");
HWND hwnd;
MSG msg;
WNDCLASS wndclass0;
SajatiCmdShow = iCmdShow;
hInstGlob = hInstance;

//*********************************
//Ablak osztálypéldány elokészítése
//*********************************
wndclass0.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wndclass0.lpfnWndProc = WndProc0;
wndclass0.cbClsExtra = 0;
wndclass0.cbWndExtra = 0;
wndclass0.hInstance = hInstance;
wndclass0.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wndclass0.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wndclass0.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);
wndclass0.lpszMenuName = NULL;
wndclass0.lpszClassName = TEXT("WIN0");

//*********************************
//Ablak osztálypéldány regisztrációja
//*********************************
if (!RegisterClass(&wndclass0))
{
 MessageBox(NULL, HIBA_00, TEXT("Program Start"), MB_ICONERROR);
 return 0;
}

//*********************************
//Ablak létrehozása
//*********************************
Form1 = CreateWindow(TEXT("WIN0"),
 TEXT("Form1"),
 WINSTYLE_DIALOG,
 50,
 50,
 KEPERNYO_WIDTH,
 KEPERNYO_HEIGHT,
 NULL,
 NULL,
 hInstance,
 NULL);

//*********************************
//Ablak megjelenítése
//*********************************
ShowWindow(Form1, SajatiCmdShow);
UpdateWindow(Form1);

//*********************************
//Ablak üzenetkezelésének aktiválása
//*********************************
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
 TranslateMessage(&msg);
 DispatchMessage(&msg);
}
return msg.wParam;
}

//*********************************
//Az ablak callback függvénye: eseménykezelés
//*********************************
LRESULT CALLBACK WndProc0(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
HDC hdc;
PAINTSTRUCT ps;

switch (message)
{
 //*********************************
 //Ablak létrehozásakor közvetlenül
 //*********************************
case WM_CREATE:
 /*Init*/;
 D2D1CreateFactory(D2D1_FACTORY_TYPE_SINGLE_THREADED, &pD2DFactory);
 pD2DFactory->CreateHwndRenderTarget(
  D2D1::RenderTargetProperties(),
  D2D1::HwndRenderTargetProperties(
   hwnd, D2D1::SizeU(KEPERNYO_WIDTH, KEPERNYO_HEIGHT)),
  &pRT);
 pRT->CreateCompatibleRenderTarget(
  D2D1::SizeF(KEPERNYO_WIDTH, KEPERNYO_HEIGHT),
  &pD2D_offscreen_puffer);
 srand((unsigned)time(NULL));
 create_main_buffer();
 return 0;
 //*********************************
 //Ablak kliens területének újrarajzolása
 //*********************************
case WM_PAINT:
 hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
 EndPaint(hwnd, &ps);
 D2D_rajzolas(pRT);
 return 0;
 //*********************************
 //Ablak bezárása, eroforrások felszabadítása
 //*********************************
case WM_CLOSE:
 pRT->Release();
 pD2DFactory->Release();
 pD2D_offscreen_puffer->Release();
 DestroyWindow(hwnd);
 return 0;
 //*********************************
 //Ablak megsemmisítése
 //*********************************
case WM_DESTROY:
 PostQuitMessage(0);
 return 0;
}
return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
}

void D2D_rajzolas(ID2D1HwndRenderTarget* pRT)
{
int i;
cleanup_main_buffer();
for (i = 0; i < 10; i++)
{
 /*Ide jöhetnek rajzkódok*/
}
swap_main_buffer();
}

int getrandom(int maxnum)
{
return (double)rand() / (RAND_MAX + 1) * maxnum;
}

void create_main_buffer(void)
{
pRT->CreateBitmap(D2D1::SizeU(KEPERNYO_WIDTH, KEPERNYO_HEIGHT),
 D2D1::BitmapProperties(D2D1::PixelFormat
 (DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM,
  D2D1_ALPHA_MODE_IGNORE)), &memkeptarolo);
}

void cleanup_main_buffer(void)
{
pD2D_offscreen_puffer->BeginDraw();
pD2D_offscreen_puffer->Clear(D2D1::ColorF(D2D1::ColorF(0.9f,0.5f,0.5f,1.0f)));
pD2D_offscreen_puffer->EndDraw();
}

void swap_main_buffer(void)
{
terulet.left = 0;
terulet.top = 0;
terulet.right = KEPERNYO_WIDTH - 1;
terulet.bottom = KEPERNYO_HEIGHT - 1;

pD2D_offscreen_puffer->GetBitmap(&memkeptarolo);
pRT->BeginDraw();
pRT->DrawBitmap(memkeptarolo, D2D1::RectF(0.0f, 0.0f, KEPERNYO_WIDTH - 1, KEPERNYO_HEIGHT - 1), 1.0f, D2D1_BITMAP_INTERPOLATION_MODE_NEAREST_NEIGHBOR, NULL);
pRT->EndDraw();
}
Játékprogram egy hétvége alatt! 2. rész

A 'Játékprogram egy hétvége alatt! 2.rész' c. kiadványnak új, jelentősen átdolgozott kiadása jelent meg.
Ehhez az új kiadáshoz új forráskód is tartozik, melynek függvényei nagymértékben átfedésben vannak az első kiadásban közölt forráskóddal, így mindkét kiadás olvasói használni tudják majd az egyéni tanuláshoz.
A github-on található régi forráskód eltávolításra került, most már csak az új él.
KAPCSOLAT

E-mail:
feher.konyvek@gmail.com
KAPCSOLAT

E-mail:
feher.konyvek@gmail.com
Vissza a tartalomhoz