ÁSZF - Webáruház

Fehér Krisztián weboldala
Fehér Krisztián weboldala
Tartalomhoz ugrás

ÁSZF

Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed Fehér krisztián Dezső egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fóti út 73. 2. em. 2., a továbbiakban „Vállalkozás”) által a feherkrisztian.com weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire. (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Webáruházon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.


I. A Vállalkozás

A feherkrisztian.com webáruházat a Vállalkozás üzemelteti.
A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 73. 2. em. 2.
A Vállalkozás adószáma: 78959558-1-33
A Vállalkozás nyilvántartási száma: 55829993
A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: feher.konyvek@gmail.com
A Vállalkozás bankszámlaszáma: (OTP) 11773384-26635059
A Vállalkozás alanyi adómentes.

II. A felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A termék megvásárlásával a Felek között szerződés jön létre. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

A megrendelés leadása nincsen regisztrációhoz kötve. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat” feltételeit megismerte és azokat magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor töröltetni, amennyiben az adatok törlését törvényi, vagy egyéb jogszabályi kötelezettség nem zárja ki. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A törlést követően a Vásárlói adatok visszaállítására nincs mód.

A Vásárló a "Vásárlás most" gombra történő kattintással ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő hibákért a Vállalkozót nem terheli felelősség.

Kizárólag belföldi rendelések lehetségesek. A külföldi vonatkozású (külföldi vásárló és/vagy kiszállítási cím) megrendelések automatikusan érvénytelenek és törlésre kerülnek.

A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely bruttó összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás díját.

A Webáruházban megrendelhető termékek vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az ár-változtatás jogát azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.

A Válllakozás fenntartja magának a jogot arra, hogy az egyértelműen, vagy feltételezhetően szándékosan hibásan, hiányosan megadott rendelési adatok esetén a rendelést előzetes értesítés nélkül törölje, a szerződéstől egyoldalúan elálljon.

A termék ellenértékének megfizetése banki előre utalással, vagy utánvéttel történhet.

Banki előre utalást a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően kell elvégeznie a Vásárlónak, az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: Fehér Krisztián Dezső
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11773384 - 26635059
Közlemény: a Vásárló teljes neve és a rendelés száma.

A Vállalkozás a vásárlásról számlát állít ki, melyet a Vásárló a megrendelés során megadott email címére kap meg (elektronikusan elkészített számla). A Vásárló a webáruház használatával ezt automatikusan elfogadja.
Számlát a Vállalkozás kizárólag magyarországi címmel rendelkező személyek/cégek számára állít ki. Ellenkező tartalmú rendelések automatikusan érvénytelenek és törlésre kerülnek.

A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülésének minősül, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése, előállítása sem várható. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 30 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a rendelések feldolgozását indokolt esetben (betegség, üdülés stb.) néhány napos járulékos késéssel végezze el. Az esetleges megnövekedett feldolgozási időről a Vállalkozó a Webáruház felületén, jól észrevehető módon, előzetesen, vagy a megrendeléseket visszaigazoló elektronikus levélben ad tájékoztatást. Vásárló a Webáruház használatával ezt kifejezetten elfogadja.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy 10, vagy annál több könyvet tartalmazó rendelés esetén a rendelés teljesítését a Vásárlóval történő előzetes egyeztetéshez, vagy banki előreutalás teljesítéséhez kösse. Vásárló a Webáruház használatával ezt kifejezetten elfogadja.

III. Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (címzett: feher.konyvek@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás székhelye szerinti címre (2120 Dunakeszi, Fóti út 73. 2. em. 2.) visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Vásárlónak visszafizetni.

Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.

A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a Vásárló a termék megrendelése során a rendelés végösszegét a Vállalkozás számlaszámára 2 napon belül nem utalja át, úgy a Vállalkozás jogosult a szerződéstől elállni és a leadott megrendelést törölni.


IV. Hibás teljesítés

A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Vállalkozás nem vállalta, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. A Vásárló köteles a hibáról a Vállalkozást annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a Vásárló szavatossági igényét Vállalkozással szemben nem jogosult érvényesíteni. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.


V. Szállítási feltételek

Külföldi címre történő kiszállítás nem lehetséges! Az ilyen rendelések automatikusan érvénytelenek és törlésre kerülnek.

A belföldi kiszállítás a Magyar Posta Zrt. és a Foxpost szolgáltatásán keresztül történik a Vásárló által megadott címre, vagy egy a Vásárló által megjelölt Foxpost csomagpontra.

A házhozszállítás díja a Magyar Posta esetén bruttó 900,- Ft.
A házhozszállítás díja a Foxpost esetén (csak utánvéttel lehetséges, lásd alább) bruttó 1500,- Ft.
A kiszállítás díja Foxpost csomagpontra bruttó 700,- Ft.

Az utánvét díja egységesen bruttó 300,- Ft.
Magyar Posta esetében, ill. 10 darab, vagy több könyv rendelése esetén csak előreutalás elfogadott.

A kiszállítás várható ideje 3-5 munkanap, amely szállítási idő az ünnepi időszakokban, illetve kiemelt események idején (pl. könyvbemutató utáni tömeges megrendelés) meghosszabodhat. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben haladéktalanul értesíti.

Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és külön megrendeléseknek minősülnek. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges.

A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról a Webáruház felületén a „Vásárlás menete - szállítás és fizetés” szövegre kattintva tájékozódhat.

A Webáruházban megrendelt terméket a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen köteles teljesíteni.


VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fóti út 73. 2. em. 2.
• Telefonszám: +36 30 127 2082
• Kapcsolattartó személy: Fehér Krisztián Dezső
• E-mail: feher.konyvek@gmail.com

Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozás a Vásárlóval köteles közölni.

A Vállalkozás az írásbeli panaszt annak beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozás köteles öt évig megőrizni.

Amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131

• Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

VII. Egyéb rendelkezések

A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Vállalkozás a módosításokról a Vásárlókat a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vásárló a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A jelen ÁSZF 2022.08.29. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos.
Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
Vissza a tartalomhoz